روش های برش نمونه

بسته به جنس، سختي, ابعاد و شكل نمونه ممكن است از روشهای متفاوتی جهت برش استفاده گردد.از جمله موارد حائز اهیمت در این مرحله از آماده سازی، به حداقل رساندن تغييرات ساختاری در حین برش می باشد. در زیر به معرفی برخی روش های متداول در برش نمونه ها می پردازیم: اره دستي: براي نمونه­هاي […]