ریزساختار چدن خاکستری (پرلیت با گرافیت ورقه ای)

  ریزساختار چدن خاکستری، زمینه پرلیت با گرافیت های ورقه ای  typical microstructure of Gray Cast Iron is a matrix of pearlite with graphite flakes dispersed throughout.   با استفاده از پیوند زیر می توانید مورفولوژی سه بعدی یک گرافیت ورقه ای توسط SEM را مشاهده نمایید: مورفولوژی سه بعدی یک گرافیتی ورقه ای (گرافیت […]