ریزساختار چدن خاکستری (پرلیت با گرافیت ورقه ای)

  ریزساختار چدن خاکستری، زمینه پرلیت با گرافیت های ورقه ای  typical microstructure of Gray Cast Iron is a matrix of pearlite with graphite flakes dispersed throughout.   با استفاده از پیوند زیر می توانید مورفولوژی سه بعدی یک گرافیت ورقه ای توسط SEM را مشاهده نمایید: مورفولوژی سه بعدی یک گرافیتی ورقه ای (گرافیت […]

مورفولوژی سه بعدی یک گرافیتی ورقه ای (گرافیت پوسته ای) در چدن خاکستری

مورفولوژی سه بعدی یک ورقه گرافیتی (گرافیت پوسته ای) در چدن خاکستری Tridimensional morphology of a graphite flake in a grey cast iron تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار چدن خاکستری را نیز می توانید مشاهده نمایید: ریزساختار چدن خاکستری (پرلیت با گرافیت ورقه ای)   منبع: ۱٫Bedolla-Jacuinde, A. (2016). Niobium in Cast Irons, Progress in […]