سنباده زنی (سایش)

سنباده زنی یا سایش (granding) با اهداف زیر انجام می شود: حذف برجستگی ها و تغییر شکل های مکانیکی ایجاد شده هنگام نمونه برداری و دستیابی به سطحی صاف حذف لایه های سطحی استحاله یافته در اثر حرارت هنگام نمونه برداری و دستیابی به لایه های مورد نظر جهت متالوگرافی نمونه در صورتی که ابعاد […]