ذرات TiC در ماتریکس Ti-6Al-4V، بزرگنمایی ۵۰۰X

تصویر میکروسکوپ نوری از کامپوزیت زمینه فلزی  Ti-6Al-4V با ذرات سخت TiC TiC particles in a Ti-6Al-4V Matrix, 500X (polarized light), Attack polish with H2O2/ Kroll’s reagent (photo courtesy of Medtronic). Description: Metal Injection Molding (MIM) is a manufacturing process which combines the technology of powder metallurgy and plastic injection molding in order to produce […]