فسفيد آهن در استدیت سه تایی حاوی رسوبات ريز بعد از اچ

فسفید آهن در استدیت (Steadite) سه تایی حاوی رسوبات ریز در چدن خاکستری يوتكتيك ترد و سخت با نام استديت يا يوتكتيك آهن-فسفر، يك جز ساختاري متداول در چدن خاكستري است. دو نوع از اين يوتكتيك زود ذوب وجود دارد: سه تايي و شبه دوتايي (Pseudo-Binary). يوتكتيك سه تايي كه شامل فريت(فاز سفيد زمينه)، فسفيد […]