عیوب داخلی

عیوب داخلی می توانند بصورت حفرات گازی، سرباره ، جدایش، و درجه خلوص بروز نمایند. نمونه هایی از این عیوب در زیر شرح داده می شود. خط بزرگ سرباره حفره انقباضی به همراه پوسته حفرات در مغز نمونه پاره شدن سیم در اثر کشش شکست ماده در حین کشش ترک­های ایجاد شده در اثر عیوب داخلی […]

عیوب و ناهنجاری ها در فولاد و محصول نهایی

عیوب مواد به طور ناخواسته همراه با مذاب، شکل دهی و یا عملیات حرارتی وارد فولاد می­شوند، همچنین عیوب می­توانند به دلیل ذخیره سازی نامناسب و یا مراحل بعدی بوجود آیند. عیوب می­توانند در اشکال (فرم­های) متفاوت ظاهر شوند. در ادامه به چند مثال اشاره شده است: عیوب غیر فلزی کربن سوزی سطحی زیاد ریزساختار […]